fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

2022 VVG PRIEMONĖS

Kviečiame teikti paraiškas priemonėms, skirtoms veikiantiems rajonuose!

Vietos veiklos grupė (VVG) – iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo, savivaldybės atstovų sudaryta asociacija.

VVG kvietimai atspindi gyventojų ir teritorijos vystymosi poreikius, potencialą. Pagal juos yra suformuluoti vystymosi tikslai, uždaviniai ir numatyti vykdytini veiksmai.

Ne mieste veikiančios organizacijos, fiziniai asmenys, norintys pradėti verslą ar veiklą (jeigu kvietime numatytas verslo pradžios rėmimas) turi galimybę gauti finansavimą projektams, galintiems prisidėti prie strategijoje keliamų uždavinių sprendimo.

TRAKŲ raj. VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Paraiškų teikimas 2022 05 19 – 2022 06 20

Didžiausia paramos suma: 34 856 Eur. 

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė

Parama teikiama esamų verslų plėtrai, veiklų įvairinimui, darbo vietų kūrimui ir jų išlaikymui. Įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

-Projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga;

Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

Motorinės transporto priemonės įsigijimas;

Naujų medžiagų įsigijimas projekte numatytai veiklai vykdyti;

-Darbų ir paslaugų įsigijimas;

-Vietos projekto bendrosios ir netiesioginės išlaidos.

 

Untitled design - 2022-01-11T001713.360

ALYTAUS raj. VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Finansavimas iki 82 400 Eur (intensyvumas – iki 70%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 29 iki 2022 05 31

-Tinkami pareiškėjai:

Labai maža ir maža įmonė, registruota Alytaus rajone;

Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir registruotas Alytaus rajone

 • Vietovės privalumų panaudojimas

-Finansavimas iki 10 000Eur (intensyvumas – iki 95%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 29 iki 2022 05 31

-Tinkami pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos, atitinkančios nevyriausybinių organizacijų statusą.

Projektai gali būti teikiami su partneriais, kurie taip pat yra VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos, atitinkančios nevyriausybinių organizacijų statusą.

PLUNGĖS raj. VVG:

 • Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 07 iki 2022 05 06

 • Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 11 iki 2022 06 10

 • Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 05 iki 2022 11 04 

 • Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 26 iki 2022 10 26 

PRIENŲ raj. VVG:

 • Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto klausimais

-Paraiškų teikimas nuo 2022 05 02 iki 2022 06 06

-Finansavimas iki 19 926 Eur (intensyvumas – iki 80%).

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 05 03 iki 2022 06 09

-Finansavimas iki  51 437,50 Eur (intensyvumas – iki 70%).

VVG ,,Švenčionių partnerystė“:

 • Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms teikimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti 

-Finansavimas iki 70 550 Eur (intensyvumas – iki 70%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 04 iki 2022 06 01

 • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Finansavimas iki 73 933,50 Eur (intensyvumas – iki 80%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 04 iki 2022 06 01

Akmenės raj. VVG :

 • Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

– Paraiškų teikimas nuo 2022 04 11 iki 2022 05 31

 • Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

Paraiškų teikimas nuo 2022 09 12 iki  2022 10 31

Biržų raj. VVG :

 • Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti 

-Finansavimas iki 100 000 Eur (intensyvumas – iki 70%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 05 12

 • Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai

Finansavimas iki 100 000 Eur (intensyvumas – iki 80%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 09  iki 2022 10 27 

 • Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas – iki 80%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 09  iki 2022 10 27

 

VVG ,,Pagėgių kraštas“:

 • Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius (EURI lėšomis)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 19 iki  2022 05 20 

-Finansavimas (intensyvumas – iki 70%) iki 43 548,00 Eur.

Dzūkijos VVG:

 • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

Finansavimas iki 10 000 Eur (intensyvumas – iki 95%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 05 02 iki 2022 06 01

 • Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo
  didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse

-Finansavimas iki 20 000 Eur (intensyvumas – iki 100%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 05 02 iki 2022 06 01

 

Ignalinos VVG:

 • Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra

-Finansavimas iki 37 290,65 Eur (intensyvumas – iki 70%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 06 iki 2022 05 11

Kaišiadorių VVG:

 • Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti

-Finansavimas iki 38 000 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 • Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

-Finansavimas iki 70 000 Eur (intensyvumas – iki 95%)

 • Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti

-FInansavimas iki 121 061 Eur (intensyvumas – iki 95%)

 • Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas

-Finansavimas iki 2 248,37 Eur (intensyvumas iki 100%)

-Visų aukščiau išvardintų paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 05 31

Kėdainių VVG:

 • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėnesiais

 • Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą

-Paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėnesiais

 • Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

-Paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėnesiais

 

Marijampolės VVG:

 • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Finansavimas iki 96 000 Eur (intensyvumas – iki 95%)

-Tinkami pareiškėjai:

Viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos).

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Finansavimas iki 51 000 Eur (intensyvumas – iki 70%)

-Tinkami pareiškėjai: 

Fizinis asmuo, registruotas Marijampolės rajone;

Veikianti privati labai maža arba maža įmonė, registruota Marijampolės rajone;

Ūkininkas, atitinkantis labai mažos arba mažos įmonės statusą ir registruotas Marijampolės rajone.

 • Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

-Finansavimas iki 14 009,55 Eur (intensyvumas – iki 80%)

-Tinkami pareiškėjai:

Fizinis asmuo, registruotas Marijampolės rajone ir veikiantys pagal individualią veiklą arba verslon liudijimą;

UAB, kurių steigėjas yra vienas fizinis asmuo; labai maža ir maža įmonė, kurios registracijos vieta yra Marijampolės teritorija;

Ūkininkas, registruotas Marijampolės rajone ir veikiantis kaip maža arba labai maža įmonė;

viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos).

Visų aukščiau išvardintų kvietimų paraiškų teikimas nuo 2022 05 02 iki 2022 05 31

Molėtų VVG:

 • Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

-Finansavimas iki 7 460,60 Eur (intensyvumas  – iki 100%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 05 09

 • Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (EURI lėšomis) 

-Paraiškų teikimas nuo 2022 07 01 iki 2022 08 05

Panevėžio raj. VVG:

 •  Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 2022 05 20

-Finansavimas iki 75 000 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 • NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 2022 05 20

-Finansavimas iki 100 000 Eur (intensyvumas – iki 95%)

 •  Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 2022 05 20

-Finansavimas iki 200 000 Eur (intensyvumas – iki 80%)

Rokiškio raj. VVG :

 • Parama verslui plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 29 iki 2022 05 03

 • Likusių sumų priemonėms skyrimas:

-Verslui pradėti;

-Verslui plėtoti;

-Investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas;

-Socialiniam verslui kurti ir plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 06 06 iki 2022 07 08

 

Šiaulių raj. VVG :

 • Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 21  iki 2022 05 23

-Finansavimas iki 64 508 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 • Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą“

-Paraiškų teikimas nuo 2022 05 06 iki 2022 06 06

-Finansavimas iki 116 959 Eur  (intensyvumas – iki 70%)

 

Šiaurės vakarų VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 08 iki 06 07

Širvintų raj. VVG :

 • Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką

-Finansavimas iki  34 259 Eur (intensyvumas – iki 80%)

 • Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 • NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas

-Finansavimas iki 38 140 Eur (intensyvumas – iki 80%)

 • NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius – NVO)

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas – iki 95%)

-Visų aukščiau išvardintų priemonių paraiškų teikimas nuo 2022 04 11 iki 2022 05 20

 

Ukmergės raj. VVG :

 • Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą

-Finansavimas iki  51 317 Eur (intensyvumas – iki 95%)

-Paraiškų teikimas nuo nuo 2022 04 06 iki 2022 05 20

 • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

-Finansavimas iki 11 715,33 Eur (intensyvumas – iki 95%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 06 iki 2022 05 20

Utenos regiono VVG :

 • Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone

-Finansavimas iki 64 613 Eur (intensyvumas – iki 70%)

-Paraiškų teikimas nuo nuo 2022 04 04 iki 2022 05 06

 • Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas

-Finansavimas iki 54 259,30 Eur (intensyvumas – iki 70%)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 04 iki 2022 05 05

 • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 20 iki 2022 11 07

Vilkaviškio krašto VVG :

 • Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės užimtumui ir turizmui 

-Paraiškų teikimas nuo 2022 07 01 iki 2022 08 22

 • Socialinių paslaugų teikimo skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 07 01 iki 2022 08 22

Pasinaudokite paramos galimybėmis rajonuose. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemones suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content