fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas biodujų gamybai

Pasinaudokite parama biodujų gamybai, efektyviai naudokite išteklius ir prisidėkite prie perėjimo prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimo terminas  – 2022m. liepos 1-29d.
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 metų laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur (vieno milijono šešių šimtų tūkstančių eurų).
 • Visas biudžetas 4 355 002 Eur
 • Paramos intensyvumas iki 60%.
 • Galimi pareiškėjai: ūkininkai bei labai mažos arba mažos įmonės*
 • Pareiškėjo ūkis arba įmonės buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje, numatomas projektas taip pat turės būti vykdomas kaime. Teikiant paraišką taip pat svarbu, kad pareiškėjas užsiimtų gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste ne mažiau nei 1 metus arba būtų sudaręs ne mažiau kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartį dėl mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo.

*Mažos įmonės, teikdamos paraiškas, privalo įsipareigoti šį statusą išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Labai mažos įmonės gali tapti mažomis ir pasiektą įmonės statusą taip pat turės išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos.

Tinkamos finansuoti išlaidos***:

 • Nauja žemės ūkio technika, skirta projekto reikmėms;
 • Nauji technologiniai įrenginiai, skirti projekto reikmėms;
 • Transformatorinė ir elektros kabeliai, skirti projekto reikmėms;
 • Nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;
 • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba ir (arba) rekonstrukcija;
 • Infrastruktūra paramos gavėjo valdoje (objekto statybos vietoje), jei ji susijusi su biodujų, elektros energijos ir šilumos gamyba ir (arba) paruošimu realizacijai ar skirta paramos gavėjo ūkio reikmėms:

– kelių, aikštelių ir degazuotojo substrato saugyklų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;

– vietinio vandentiekio, artezinių gręžinių ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija.

 • Bendrosios išlaidos(iki 5% tinkamų finansuoti išlaidų be PVM)

***išperkamąja (finansine) nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Untitled design - 2022-06-21T131626.707

Remiama veikla**:

 • Biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
 • Biometano gamyba ir suspaudimas;
 • Šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
 • Degazuotojo substrato gamyba. 

**Pareiškėjas gali numatyti gaminti kelių rūšių biodujas, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma. 

Pasinaudokite paramos galimybe atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content