fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

Priemonės tikslas – modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės – techninės   bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Remiama veikla – žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai; pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, arba perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų priėmimas 2021 m.  gegužės 3 d. – birželio 30 d.
 • Partneriai negalimi.
 • Parama neteikiama, jei pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone (pareiškėjui iškelta bankroto byla arba yra likviduojamas).
 • Projektų finansavimo dalis iki 70%.
 • Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui): projektui negali viršyti 200 000 Eur, kai teikiama investicinė parama
 • Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui): projektui negali viršyti 400 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola
 • Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui): KPP įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti 600 000 Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą
WEB Ūkio modernizavimas_ES parama

Galimi pareiškėjai:

 • Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • Vykdantys ne trumpiau kaip 12 mėn. žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų;
 • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
 • Valdos specializaciją vykdantys veiklą pagal KPP veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gali keisti tik vieną kartą per KPP įgyvendinimo laikotarpį;
 • Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams);
 • Atitinka labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimą;
 • Kurie nėra pateikę paraiškos gauti lengvatinę paskolą;
 • Dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo patyrė laikinų sunkumų;
 • Pareiškėjas, kurio apyvarta (pardavimo pajamos) nukrito daugiau kaip 10 proc.;
 • Nėra gavę paskolos apyvartiniam kapitalui pagal Skatinamąsias finansines priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-539.

Vertinant paraiškas, didelis dėmesys skiriamas:

 • Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašo paramos pateiktoje paramos paraiškoje;
 • Pareiškėjas įgyvendina (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių) gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės sektoriaus projektą;
 • Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis;
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas;
 • Projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo;
 • Pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai);
 • Pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Pasinaudokite parama skirta investicijoms į žemės ūkio veiklas. O įmonė Ferox Baltic padės siekti užsibrėžtų tikslų ir kompetentingai parengti projektą.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką