fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMUI

Kviečiame ruoštis ir teikti paraiškas pagal priemonę DARBO VIETŲ STEIGIMO(PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS

Pagrindinis priemonės tikslas – paskatinti kurti naujas darbo vietas, siekiant didinti asmenų užimtumą bei didinti neįgaliųjų darbo rinkos dalį.
Remiama veikla – naujų darbo vietų kūrimas bei neįgaliųjų įdarbinimas.

Alternatyviu Investiciju Detektorius_WEB

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimo terminas – iki gegužės 7d.;
 • Projektų finansavimo dalis – iki 65%;
 • Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 19 921,26 eurų
 • Darbo vieta (-os) steigiama (-os) ne laikiniems ir ne sezoniniams darbams
 • Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje
 • Gautos lėšos turi būti panaudotos per 10 mėnesių laikotarpį

Paraiškas gali teikti:

 • Steigiantys naujas neterminuoto įdarbinimo darbo vietas bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio);
 • Buvę bedarbiai, pradėję verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos (bedarbis, įsteigęs verslą, gali įdarbinti tik vieną bedarbį);

Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos)

Steigiamos naujos darbo vietos turi atitikti bent vieną žemiau nurodytą kriterijų:

 • Savivaldybėje, kurioje yra steigiama darbo vieta, yra Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
 • Reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

 • smulkiojo verslo skatinimui;
 • nuosavų lėšų indėliui;
 • didesni nedarbo lygį turinčioms vietovėms, kurioje numatoma steigti darbo vietą, lyginant su šalies vidurkiu;
 • perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
 • numatytam steigti darbo vietų skaičiui;
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą naujų darbo vietų steigimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką