fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

SMART INVEST LT+

Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEP ir (ar) MTEPI) srities užsienio investicijų.*

Remiama veikla:

 1. tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas*;
 2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.*

*MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla; MTEPI – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla bei inovacijos

2

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėn.;
 • Teikiant paraiškas partneriai galimi;
 • Projektų atrankos būdas – konkursinis;
 • Projekto finansuojama dalis – iki 80%.
 • Paramos dydis:

– 3 000 000 EUR tiesioginėms užsienio investicijoms į MTEP veiklas*;

– 4 500 000 EUR tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastuktūra*.

*MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla; MTEPI -moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla bei inovacijos

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų bei techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, teikiamų vien tik projekto MTEP veiklai vykdyti, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų įsigijimo, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai;
 • Su kitomis veiklos sąnaudomis, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 • Įgyvendinant projektą kuriamų produktų patentavimo išlaidos;
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos;
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis, komandiruočių bei su darbo santykiais susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos;
 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos ir projektui būtinų įgyvendinti pastatų ir patalpų nuomos išlaidos;
 • Projekto metu naudojamos įrangos nuomos išlaidos;
 • tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
 •  Įrenginių bei kompiuterinės technikos išlaidos;
 • Su MTEPI infrastruktūra, programine įranga susiję įrenginiai, prietaisai, patentai bei licencijos*.

*Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti

1

Paraiškas gali teikti:

 • Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per paskutinius 3 finansinius metus bent vienais finansiniais metais yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma (jeigu prašoma daugiau nei 1 000 000 eurų, šis rodiklis bent vienais finansiniais metais turėjo būti DIDESNIS nei 1 000 000 eurų; jeigu prašoma suma lygi arba mažesnė nei 1 000 000 eurų – pareiškėjo metinės pajamos bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo NE MAŽESNĖS nei prašoma finansavimo suma)*;
 • Užsienio investuotojo Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką;
 • Užsienio investuotojas (įmonė);
 • Užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

*Šis reikalavimas taikomas visiems pareiškėjams

Pasinaudokite SMART INVEST LT+ paramos galimybe. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką