fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Dažniausiai užduodami klausimai

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Kas yra de minimis pagalba?

De minimis sąvoka yra vartojama apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbą su Europos Komisija, kaip tai yra numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalyje.

De minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 mokestinius metus negali viršyti 200 000 Eur, o įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį – 100 000 Eur.

Kreipiantis paramos 2023 m., svarbūs yra einamieji mokestiniai metai bei dveji metai prieš tai, t. y. 2022 ir 2021 m. Taip pat reiktų vertinti kiek de minimis pagalbos yra gavęs ne tik besikreipiantysis, bet ir su juo susijusios įmonės.

Suteikta de minimis pagalba sumuojama tik su kita de minimis pagalba (išskyrus atvejus, kai de minimis pagalba dengiamos tos pačios išlaidos kaip ir pagal schemą). Be to, de minimis pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatomos tinkamų finansuoti išlaidų rūšys, todėl ši pagalba gali būti suteikta daugeliu atvejų, įskaitant pagalbą veiklai. 


Kas yra ūkio subjektas?

Ūkio subjektas (ūkinis subjektas) – ūkinės veiklos subjektas, vienetas; asmuo, aktyviai ir betarpiškai veikiantis ūkio srityje, ekonominėje veikloje – vykdantis ūkinę veiklą ir gaunantis atitinkamas (nedarbines) pajamas.

Pagal teisinę formą subjektas gali būti tiek juridinis, tiek ir fizinis asmuo; organizacija, užsienio valstybės įmonės filialas, atstovybė ar nuolatinė buveinė.

Ūkio subjektas – įmonė ir su įmone susijusios įmonės. Pvz., tikrinant de minimis, tikrinama ne tik įmonė A, bet ir visos su ja susijusios įmonės. Bendras visų įmonių de minimis turi būti 200 tūkst per 3 mokestinius metus, t.y. 2023, 2022,2021 metus.

Kas yra MVĮ?

MVĮ – tai labai maža, maža ir vidutinė įmonė.


Kaip žinoti, esu labai maža, maža ar vidutinė įmonė ir patenku į MVĮ apibrėžimą?

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. Eurų.


Kas yra MTEP?

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

MTEP apima 3 veiklos sritis:

 • fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant įgyti naujų žinių, dar metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
 • taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių, skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
 • eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

MTEP esmė – vykdant fundamentinius, taikomuosius tyrimus, eksperimentinę ar technologinę plėtrą plėsti turimas žinias bei rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų.


Kas yra SS (sumanios specializacijos) prioritetai?

2022 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtino naują 2021-2027 m. Sumanios specializacijos koncepciją, kurios tikslas – stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus, kurti naujas technologijas bei auginti šalies konkurencingumą ir pozicijas globaliose rinkose.

Sumaniosios specializacijos koncepcijoje nustatyti 3 prioritetai:

1. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos.

 • Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.
 • Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai.
 • Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.
 • Saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.

2. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

 • Fotonika ir lazerinės technologijos.
 • Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos.
 • Lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos.
 • Energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas.
 • Atsinaujinantys energijos ištekliai.

3. Informacinės ir ryšių technologijos

 • Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas.
 • Daiktų internetas.
 • Kibernetinis saugumas.
 • Finansinės technologijos ir blokų grandinės.
 • Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos.
 • Išmaniosios transporto sistemos.

Pildyti paraišką