fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Tvari pramonės įmonių transformacija (Žaliasis eksperimentas)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos (S4) srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Kvietimo data: tikimasi 2023 m. liepos mėnesį.
 • Didžiausia finansavimo suma 500 000 Eur.
 • Biudžetas: 26 500 000 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas:

 – Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-6) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

 – Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

 • Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:

 – 10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

 – 15% padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą.

 • Remiama veikla: skatinamos investicijos į inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose sumaniosios specializacijos srityse.
Untitled design - 2022-09-14T184849.508

Galimi pareiškėjai:

 • Galimi pareiškėjai ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas;
 • Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaido;
 • Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

Pasinaudokite parama MTEP veikloms vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content