fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

MTEP ir patentavimo vykdymas brandiems inovatoriams (Inobranda)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Investavimas į naujų APV (auštesnės pridėtinės vertės) produktų kūrimo veiklas ir sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) veiklose, intelektinės nuosavybės, ankstyvosios sukurtų naujų produktų bandomosios gamybos, parengimo rinkai skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: tikimasi 2023 m.birželio mėn. 
 • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti brandaus inovatoriaus apibrėžimą.
 • Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.
 • Projektų įgyvendinimas iki 18mėn. 
 • Bendras biudžetas 15 000 000 Eur. 
 • Finansavimas nuo 500 000 Eur iki 2 000 000 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų.

*Brandus inovatorius – pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) eurų (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP).

Untitled design - 2022-09-14T184832.437

Remiamos veiklos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos bei išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai (ne daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų).
 • Trumpalaikio turto išlaidos;
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo išlaidos (ne daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų);
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos;
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;
 • Įrangos nuomos išlaidos;
 • Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų);
 • Patentavimo veikloms galimas finansavimas iki 30 000 Eur, finansavimo intensyvumas iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų. 
 • Projekto veikloms, susijusioms su projekto metu sukurto produkto parengimu rinkai finansavimas iki 80 000 Eur, finansavimo intensyvumas iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų.

Pasinaudokite parama MTEP veikloms vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką