→ COVID-19 PARAMA ←

 PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika reglamentuoja Jūsų naudojimąsi www.feroxbaltic.lt (toliau naudojama feroxbaltic.lt) interneto svetaine. Ši Privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad šioje interneto svetainėje atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  

Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų feroxbaltic.lt nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis feroxbaltic.lt  paslaugomis. 

Registruodamiesi, siųsdami užklausas ar kitaip pirmą kartą naudodamiesi  feroxbaltic.lt  interneto svetaine turėsite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti feroxbaltic.lt interneto svetaine. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Ferox Baltic“

DUOMENYS IR JŲ NAUDOJIMAS

2. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir apimtimi ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti Jūsų užklausimą bei užsakomą paslaugą ar mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

3. Tvarkomi duomenys:

3.1. Jūsų asmens duomenis UAB „Ferox Baltic“ dažniausiai tvarko siekdama užtikrinti kasdienę verslo veiklą. Šiuos duomenis dažniausiai teikiate Jūs, su UAB „Ferox Baltic“ užmegzdami sutartinius verslo  santykius. Mums bendradarbiaujant pagal sutartį ar neformaliai, asmens duomenys bus generuojami ir jų bus prašoma atsižvelgiant į konkretų ir aiškiai apibrėžtą tikslą. Toliau nurodyti pagrindiniai tikslai, kuriais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jei mes bendradarbiaujame su Jumis kaip su klientu, Jūsų duomenis tvarkome tam, kad formalizuotume mūsų santykius susitarimais; suprastume ir dokumentuotume Jūsų poreikius ir prašymus; valdytume paslaugą, kurią Jūs mūsų prašėte Jums suteikti, įskaitant ir susisiekimą su Jumis; gautume mokėjimus už suteiktas paslaugas; kurtume statistinius duomenis apie mūsų paslaugas; kreiptumėmės į Jus tiesioginės rinkodaros tikslais ir siūlytume bendradarbiavimo galimybes; užtikrintume mūsų darbo teritorijos saugumą; pasibaigus mūsų sutartiniams santykiams, atsakytume į potencialiai su projektais susijusias užklausas.

3.1.1. Jūsų mokėjimo informacija:

Informaciją naudojame priimdami ir grąžindami pinigus, išrašydami sąskaitas, taip pat, sukčiavimo prevencijos ir nustatymui. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei teisines prievoles, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir save. 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus)  metus nuo dienos, kai suteikėte savo duomenis arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

3.1.2. Jūsų bendravimo su mumis istorija (Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, naudojantis elektroniniu paštu, telefonu): Teikdami paslaugas ir pagalbą dėl užsakymų, siekdami užtikrinti tinkamą aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos pabaigos.

DUOMENŲ PERDAVIMAS

4. Mes užtikriname teisėtą Jūsų duomenų tvarkymą ir konfidencialumą, todėl Jūsų asmens duomenis perduosime tik būtinais atvejais. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:

4.1. bet kuriai mūsų grupės bendrovei (įskaitant mūsų dukterines bendroves ir mūsų kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves), įskaitant, atitinkamus darbuotojus;

4.2. savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus;

4.3. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams.

4.4. Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę/įsipareigoja įdiegti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

4.5. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis Jūsų sutikimu galime perduoti mūsų partneriams, teikiantiems mums rinkodaros paslaugas.

4.6. Duomenų gavėjai gali būti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis perduosime tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytus reikalavimus.

SLAPUKAI

5. Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija. 

6.  Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine);kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; tiksliniam rinkodaros orientavimui. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, jungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.  Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

7.1. būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

7.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

7.3. statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

7.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

8. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

8.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

8.2. valdyme apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

9.  Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

10. Kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie Svetainės.

11. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami, teikiami, parduodami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

12. Apie Jus surinktus duomenis iš slapukų, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

12.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo);

12.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais pagal paslaugų teikimo sutartis. 

13.  Visa informacija kitą apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, valdymą bei naudojamus duomenis paspaudę <..slapukų nustatymai…>.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

14. Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises: teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome; teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome; teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis; teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

15. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių apimties, įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu: info@feroxbaltic.lt 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Mes įgyvendiname įvairias technines ir organizacines priemones, kurias nuolat atnaujiname Jūsų duomenų saugumui užtikrinti. Jeigu norite daugiau sužinoti apie jas, kaip ir kitas su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, kreipkitės 16 punkte nustatyta tvarka.

17. Mes galime keisti šią Privatumo politiką laikas nuo laiko, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir atitiktų teisės aktų reikalavimus. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2020-10-30.